Forfatter

Anders Juhl, Founder & graphic designer

There's a first for everything

I går havde vores søn sin allerførste dag i skole – det var kæmpe stort for ham og ikke mindst os. Det gav mig anledning til endnu engang at tænke på betydningen af DAY01 – og det vil jeg gerne dele med jer.

Det er nok et emne, jeg kommer ind på mange gange, men husk at hver dag er en ny dag og en ny dag kan starte når som helst.

At starte i skole er ikke noget der sker igen for ham – ikke på samme måde. Det gør, at man bliver nødt til at kigge lidt på sig selv, den tid man har og hvordan man bruger tiden og nyder hvert eneste lille bitte øjeblik.

Hans første dag var fyldt med spænding, glæde, frygt, kærlighed og en hel masse andre følelser. Det er meget for så lille et menneske at skulle forholde sig til, og det kulminerede også, da han skulle ind i sin nye klasse uden os – han havde frygt i øjnene og tårerne trillede; jeg gav ham et kram, og hans klasselærer tog sig godt af ham.

De samme følelser fortsætter i ens liv, og det er med til at gøre os til dem vi er. Det gælder også arbejdsmæssigt, hvor jeg også får de følelser, når jeg skal sende tilbud og oplæg til kunderne. Tænk hvis det er helt ved siden af; tænk hvis de ikke kan lide det; har jeg gjort mit bedste, osv. Alle de tanker skal man kunne rumme, og det kan jeg ikke altid.

Jeg vil hellere være åben overfor jer og fortælle, at jeg altid er nervøs, men jeg ser det også som min styrke i alt det jeg arbejder med. Hvis jeg ikke havde mine følelser og angst, ville jeg ikke være her, hvor jeg er i dag. Følelserne er med til at forme det jeg kan bidrage med i form af det grafiske, men også på det personlige plan.

Jeg vil ønske, at vi alle kan gøre lidt mere som børn, for da vores søn kom hjem, spurgte jeg om han havde haft en god dag, og det havde han! Så det handler meget om hvad man holder fast i af de følelser og oplevelser, man har haft. Børn virker bedre til at give slip og komme videre, så det vil jeg arbejde på at øve mig i, og huske de gode ting frem for bumpene på vejen.

Tag så vidt muligt én dag af gangen og nyd hvert øjeblik!

Jeg nød at se hvor stolt vores søn var, og det gjorde mig stolt. Det er den del vi skal huske at holde fast i – ikke de negative “bump på vejen”. 

De “negative bump på vejen” skal ikke definere resten af vores dag.

ENGLISH

Yesterday our son had his very first day at school – it was huge for him and not least for us. It gave me reason to think once more about the meaning of DAY01 – and I would like to share that with you.

It’s probably a topic I’ll touch on many times, but remember that every day is a new day and a new day can start at any time.

Starting school is not something that happens again for him – not in the same way. This means that you have to look at yourself, the time you have and how you use the time and enjoy every little moment.

His first day was filled with excitement, joy, fear, love and a whole lot of other emotions. It is a lot for such a small person to have to deal with, and it also culminated when he had to enter his new class without us – he had fear in his eyes and tears were rolling; i gave him a hug and his class teacher took good care of him. The same feelings continue in one’s life, and it helps to make us who we are. This also applies in terms of work, where I also get those feelings when I have to send offers and presentations to customers. What if it’s not even close to what they wanted?, what if they don’t like it?, Have I done my best?, etc. You have to be able to contain all those thoughts, and I can’t always do that.

I would rather be open to you and tell you that I am always nervous, but I also see it as my strength in everything I work with. If I didn’t have my emotions and anxiety, I wouldn’t be where I am today. The feelings help to shape what I can contribute in terms of graphics, but also on a personal level.

I wish we could all do a little more like kids because when our son came home I asked if he had a good day and he had! So it is very much about what you hold on to from the feelings and experiences you have had. Children seem better at letting go and moving on, so I will work on practicing that, and remembering the good things rather than the bumps in the road.

As much as possible, take one day at a time and enjoy every moment! I enjoyed seeing how proud our son was and it made me proud. This is the part we must remember to stick to – not the negative “bumps in the road”. 

The “negative bumps in the road” should not define the rest of our day.